Praktiske oplysninger

Vi er en mindre skole, beliggende i Sandvig, Sydsjælland, som primært tilbyder undervisning på små hold. 

Vi afholder mange forskellige kurser, foredrag og workshops indenfor aktuelle emner såsom:

 • Foredrag og workshops i mental sundhed og personlig udvikling
 • Kurser i meditation og mindful yin yoga
 • Kurser i sund og antiinflammatorisk kost 
 • Foredrag med spændende forfattere
 • Skrive- og forfatterkurser
 • Kreative workshops
 • Aktiviteter +65
 • Ordblindeundervisning
 • Coaching, samtale og vejledning
 • Erhvervsrettede forløb
 • AVG - Almen voksenpædagogisk grundkursus ONLINE

Vi har mange års erfaring med folkeoplysning og undervisning af voksne, også voksne med forskellige udfordringer.

Vi afholder både undervisning og foredrag på ZOOM, som fjernundervisning via video, mail og telefon samt fysisk i vores lokaler i Sandvig, i Præstø og i DGI huset i Vordingborg. Se det enkelte kursus for nærmere oplysning.

Vi afholder desuden undervisning og foredrag på virksomheder, skoler og på messer, og kan bookes til besøg.

Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, fortælleaktiviteter, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati. Samt skabe et samlingssted med mulighed for socialt samvær også for at voksne med specielle udfordringer kan komme til orde og blive synlige ved at få mulighed for at fortælle deres egen historie og få sat ord på den.

Undervisningstilbud udvikles i samarbejde med deltagerne og ud fra ønsker og behov i forhold til samfundsudviklingen og livsvilkår, og herunder med fokus på fysisk og mental sundhed.

I forhold til ændrede undervisningsmuligheder, benyttes onlineundervisning, når det er formålstjenligt.

Skoleleder - Lone Rytsel

Foreningen er medlem af Dansk oplysningsforbund

Bestyrelse

Bestyrelsen i DOF Sandvig

 

Formand – Tine Pernille Rytsel 

Kasserer – Niels Rytsel 

Bestyrelsesmedlem -  Allan Rytsel 

Bestyrelsesmedlem – Lillian B. Jansen  

Bestyrelsesmedlem - Liam Neumann

Suppleant – Jacob Neumann

Vedtægter

DOF - Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted

Rettet 27. januar 2019 på ekstraordinær generalforsamling

 

Skolens navn er rettet – med DOF foranstillet  - 20. februar 2019

 

 

Vedtægter for foreningen

 

§1      Navn og hjemsted

          Foreningens navn er ”DOF - Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted ”

Foreningen er hjemmehørende i Sandvig/ Sydsjælland  .- Sandevej 3  – Sandvig -

          4735 Mern – Vordingborg kommune - CVR-nr.: 37074535

 

Foreningen er oprettet i et samarbejde med Forlaget Vestegnen med adresse - Nordvej 10 - Sandvig – 4735 Mern

 

§2      Formål

          Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende vok­senundervisning, fortælleaktiviteter, foredrag og debat inden for folkeoplys­ningslovens rammer for at styrke del­tagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

 

          Samt skabe et samlingssted med mulighed for socialt samvær for at voksne med            specielle udfordringer kan komme til orde og blive synlige ved at få mulighed for at            fortælle deres egen historie

.

§3      Medlemmer

          Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
          vedkende sig nærværende vedtægter

 

§4      Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i august måned

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

         

          Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 

          1. Valg af dirigent

          2. Årsberetning

          3. Fremlæggelse af revideret regnskab

          4. Fastsættelse af kontingent

          5. Godkendelse af budget

          6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og deltagerrepræsentant

          7. Valg af revisor

          8. Indkomne forslag

          9. Eventuelt

          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i                hænde inden udgangen af juni måned

 

          Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

§5      Ekstraordinær generalforsamling

          Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det        nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom.

         

          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

§6      Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, og evt. en deltagerrepræsentant som vælges på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§7      Økonomi

          Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte registrerede revisor

         

          Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 

§8      Tegning og hæftelse

          Foreningen tegnes af formand og kasserer

 

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

         

          Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen                    tilhørende.

 

          Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§9      Vedtægtsændringer

          Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling                 stemmer herfor.

 

§10    Opløsning

          Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general-             forsamlinger stemmer herfor.

 

En evt. formue skal overføres til en tilsvarende almen nyttig forening efter generalforsamlingens beslutning

 

Således vedtaget og ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling

Den 27. januar 2019

 

referent: Lone Rytsel

Persondatapolitik

1. Om skolens persondatapolitik.

I dette dokument beskrives, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed omkring vores persondatabehandling samt beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Denne persondatapolitik vil blive opdateret efter behov.

2. Hvad er Personoplysninger?

Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Der er to typer personoplysninger: Følsomme personoplysninger og Almindelige personoplysninger.

 

Følsomme oplysninger er: race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske og biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

 

Almindelige personoplysninger er: Alle andre oplysninger som ikke er ”følsomme”. Herunder navn, adresse, økonomiske forhold, kundeforhold osv. CPR kan jf. Persondatalovens §11 behandles, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov og betragtes ikke som følsom oplysning.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvad er formål?

For at kunne levere services til vores deltagere, herunder kursustilmelding, fakturering, udsendelse af kursusrelevante informationer og dokumentation samt indberette deltagerinformationer til kommuner jf. Folkeoplysningsloven og de kommunale tilskudsregler, behandler vi kun de informationer som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen.

 

Disse informationer er:

 •         Navn og efternavn
 •         Adresse
 •         Fødselsdato/CPR nr.
 •         E-mail adresse
 •         Telefon nummer.
 •         Kommunal tilknytning (herunder handlekommune, betalingskommune, opholdskommune).

Visse kurser kræver dog, at du oplyser yderligere informationer, så som instrument du spiller eller dine sproglige kundskaber.

 

I visse situationer vil du kunne oplyse/indtaste supplerende oplysninger, f.eks. dine interesseområder mm. Disse informationer er ikke obligatoriske, påvirker ikke din tilmelding og udlevering er frivillig.

 

Medmindre der foreligger eksplicitte persondatakrav fra de kommunale myndigheder, behandler vi ikke personfølsomme oplysninger.

4. Hvordan indsamler vi oplysninger?

Indsamling af personoplysninger kan ske på en af de følgende måder:

 •         Via hjemmesiden, hvor du indtaster persondata i en online formular.
 •         Via telefonisk kontakt, hvor dine data bliver indtastet i administrationsprogram af skolens personale.
 •         Via mail kontakt, hvor dine data bliver kopieret i administrationsprogram af skolens personale.

5. Hvor længe opbevarer vi oplysninger?

Jf. Bogføringslovens §10 opbevarer vi personoplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår, hvor kursusforløbet sidst er gennemført.

6. Hvem har adgang til oplysningerne?

Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af lagrede persondata. Disse er:

 •         Skolens administrative kursuspersonale, som er ansvarlig for indskrivning, booking og fakturering af deltagere.
 •         Skolens administrative personale, som er ansvarlig for tilskudsregnskab, bogføring og kommunikation med myndighederne.
 •         Skolens undervisere, som informeres om navne og andre sagligt begrænsede informationer mht. dannelsen af deltagerlister, mødeprotokoller og mødekort.

7. Videregivelse af oplysninger.

For at kunne opfylde købsaftaler mm., videregiver vi de informationer som er nødvendige for at gennemføre aftalen og identificere deltageren/betaleren. Samtidigt videregiver vi oplysninger til de offentlige myndigheder jf. den gældende lovgivning.

 •         Informationer om betaler id, kursus id og beløb videregives til NETS/ePay for at kunne gennemføre betaling.
 •         Navn og kontaktinfo kan videregives til kommunen jf. Folkeoplysningsloven og tilskudsreglerne.
 •         CPR-nr. videregives til kommunen jf. reglerne om mellemkommunal refusion.
 •         Tro & Love erklæring kan videregives til kommunen jf. de kommunale regler om udbetaling af supplerende grundtilskud (nedsat deltagerbetaling).
 •         Kontaktinfo og evt. kørselsbehov videresendes til vognmand i forbindelse med kørslen fra og til et kursussted.

8. Opbevaring af data og Databehandlere

Dataet indsamlet i digital form via vores hjemmeside eller administrationsprogram lagres jf. Databehandleraftalen med Dansk Oplysnings Forbund, hos DOF’s underleverandør DanDomain. DOF’s betroede IT-supportere har formålsbegrænset adgang til data og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde kvalificeret IT-support. Vores aftale med databehandlere sikrer, at de lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

 

Evt. persondata sendt via mail opbevares i Office 365 cloud med Microsofts gældende garantier for datasikkerhed.

9. Cookies og logfiler

På skolens hjemmeside bruger vi Cookies til Google Analytics. Vi bruger cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om:

 •         Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår.
 •         Hvilken IP-adresse de besøgende har.
 •         Hvor i landet besøgende kommer fra.
 •         Hvilken sprog besøgende bruger.
 •         Hvilken browser og OS besøgende bruger.
 •         Hvilke søgeord besøgende har brugt for at generere indhold.
 •         Hvilken side besøgende kommer fra (eksterne og interne links).
 •         Hvilke links besøgende har klikket på.

Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat – og uden begrænsninger – kunne bruge vores hjemmeside.

 

Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil eller du kan læse mere på: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis man bruger en af vores IT-services, der kræver login, bliver ens handlinger registreret i vores logfiler. Denne registrering sker jf. gældende lovkrav om registrering af aktiviteter i IT-systemer for at forhindre misbrug og hacking. Disse digitale spor opbevares jf. aftalen med vores databehandlere i max. 5 år.

10. Dine rettigheder

Alle er jf. gældende lovgivning garanteret følgende rettigheder:

 1.       Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  Man har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med behandlingen er og hvem der modtager/behandler oplysningerne.
  Denne Persondatapolitik indeholder som udgangspunkt alle disse informationer.
 2.       Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).
  Man kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler samt en evt. udskrift eller kopi af de indsamlede oplysninger.
 3.       Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  Hvis man mener, at oplysninger vi har om pågældende er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde, kan man bede om at få oplysningerne rettet.
 4.       Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  Hvis man mener, at de oplysninger vi har om pågældende ikke er nødvendige i forhold til det formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan man bede om at få oplysningerne slettet. Vær dog opmærksom på, at vi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde reglerne i Folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjersamt bogføringspligten.
 5.       Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
  Man har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og man har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.
 6.       Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte markedsføring og profilering. Vi bruger dog ikke profilering og evt. markedsføring vil altid være knyttet til et eksplicit samtykke.

Ved henvendelse til os vedr. et af ovenstående punkter (indsigt, berigtigelse, sletning mm.) får man senest en måned efter en besked om, hvad vi gør ved henvendelsen. Hvis man f.eks. beder om at få sine oplysninger rettet eller slettet, vil vi normalt undersøge, om alle betingelser er opfyldt, herunder om der er hjemmel i lovgivningen for fortsat behandling af data. Hvis vi vurderer, at indsigelsen er berettiget, sørger vi for at imødekomme anmodningen.

11. Samtykke

Ved alm. kursustilmelding, fakturering og bogføring har vi ikke brug for samtykke for at kunne behandle data, idet behandlingens lovlighed (jf. Artikel 6, EU dataforordning) relateres bl.a. til nødvendig databehandling af hensyn til opfyldelse af kontrakten, herunder kursustilmelding.

 

Men for at kunne indsamle persondata til andre formål, f.eks. supplerende informationer vedr. et kursus eller ved tilmelding til vores nyhedsmail, kan vi gøre brug af samtykke, hvis det er nødvendigt.

 

Samtykke kan være skriftlig eller mundtligt, men vi skal kunne dokumentere, at samtykket er givet. I de fleste tilfælde vil dette samtykke have en form for et afkrydsningsfelt på vores hjemmeside eller under tilmeldingsprocessen, hvor vores IT-systemer vil registrere tidspunktet og formen. Samtykket kan også gives via mail eller andet digital kommunikation.

 

I forbindelse med samtykkeafgivelsen vil man blive informeret om detaljerne, herunder formål og tilbagekaldelsesprocessen. Generelt gælder det dog, at man skal kunne tilbagekalde samtykket på en ligeså enkel og tilgængelig måde, som samtykke oprindeligt er givet.


Derudover er samtykket altid specifikt med en klar angivelse af, hvad samtykket meddeles til. Det betyder også, at vi i nogle tilfælde vil skulle indhente flere samtykker fra den enkelte, alt afhængig af formålet. F.eks. vil ”supplerende kursistinformationer” og ”tilmelding til nyhedsbrev” kræve to særskilte samtykker.

Det er vigtigt at nævne, at et samtykke altid er frivilligt. I praksis betyder det, at vi aldrig vil betinge deltagelse på et kursus med et samtykke om f.eks. nyhedsbrev.

12. Sikkerhed

Vi sørger naturligvis for at data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i de organisatoriske og de tekniske foranstaltninger.

 

De organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder, at det kun er skolens betroede personer med sagligt formål, der har adgang til dine personoplysninger. Dette sker i forbindelse med kursustilmelding, kursusadministration, fakturering og kommunikation. Derudover har vores undervisere begrænset adgang til dine personoplysninger, herunder kun oplysninger som har relevans til kursusafvikling (se også pkt. 6).


Vores personale vejledes og instrueres løbende om datasikkerhed, herunder hvordan de behandler og beskytter oplysningerne. Vi fører også fortegnelsen over vores databehandlingsaktiviteter, som er underlagt Datatilsynets kontrol.

 

De tekniske sikkerhedsforanstaltninger relateres til vores brug af IT-systemer til registrering og administration af hold- og deltagerdata. Vi bruger et internt IT-system, ejet og udviklet af Dansk Oplysnings Forbund, som hostes af DanDomain i Randers. Vores Databehandler aftale med DOF sikrer, at dataet er placeret et sikkert sted og har det nødvendige beskyttelsesniveau. Dine data er krypteret på serveren, og al kommunikation (f.eks. ved en tilmelding og betaling) via vores hjemmeside er beskyttet med godkendte Comodo sikkerhedscertifikater med 256-bits krypteringsnøgle. Der udføres daglig backup af dine data.


Vores interne IT-systemer (PC’er mm.) er yderligere beskyttet med adgangskoder, opdateret antivirusprogram og firewall og evt. fysisk materiale opbevares aflåst. Ved destruering eller reparation af IT-udstyr, sørges der for, at oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

13. Klager og kontaktinfo

Klager over skolens behandling af personoplysninger, indsigelser samt spørgsmål vedr. skolens persondatapolitik rettes til Dataansvarlig:

Sandvig Folkeoplysning
Sandevej 3, Sandvig
40426294

info@sandvig-folkeoplysning.dk
CVR 37074535

 

Projektbeskrivelse

Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksteds historie og status

Folkeoplysning kan være mangeartet, og udviklingen fra Maren i kæret, der lærte sine naboer de hækleopskrifter, hun selv var god til og til i dag, hvor undervisningen også kan gennemføres som onlineundervisning på Zoom.

Men altid med øje for samvær, fællesskab og vidensformidling og demokratisk udvikling.

DOF - Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted blev oprettet i 2019, og da vi var klar til en god og udvidet aktivitet i 2020, blev vi stoppet af Coronaen.

Men alligevel blev det et godt år, for vi valgte at benytte os af zoom-undervisning, når fysisk undervisning ikke var muligt.

Og da vores tilskud til folkeoplysningen ikke blev den størrelse, vi havde planlagt, fordi vi blev sammenlignet med det seneste år, valgte vi at søge andre midler også, og så var det vores held, at Corona pandemien gav mange muligheder til at hjælpe de, der blev ramt af ensomhed, isolation og modløshed.

Synliggørelse af ældres livshistorier ved hjælp af podcast. Et spændende projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kultur-idræt og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre.

Mange af de livshistorier, der blev optaget til podcast findes under HUSK DIT LIV

Folkeoplysningen og det frivillige arbejde var et andet projekt, som vi gennemførte som et projekt med frivillig arbejdskraft, der skabte en platform, hvor deltagere var langtidsledige, sygemeldte eller pårørende til langtidssygemeldte eller handicappede kunne deltage uanset deres økonomiske formåen med det formål, at de på sigt fik fokus på at fortsætte med at deltage, da der kom deltagerbetaling. Projektet blev støttet af Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje.

Mental sundhed, trivsel og livskvalitet, der skabte mulighed for foredrag, undervisning, gruppearrangementer og coachsamtaler. Et projekt, der blev støttet af Velliv foreningens akutpulje.

Ældrebyrde til Ældreressource, hvor vi oprettede små grupper til støtte for samtaler omkring at ændre myten om ordet Ældrebyrde, og grupperne blev støttet af Græsrodsfonden.

Men Coronaen har endnu ikke forladt os, og da vi stadig ikke har kunnet få en højere aktivitet i 2021, har vi igen valgt at søge midler andre steder, og nu er vi i gang med at gennemføre:

Fællesskabsgrupper på Zoom og  Lev dit liv på trods af Corona og ensomhed, som begge er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Mental og fysisk genopretning efter Corona i et zoomforløb, som vi forventer at sætte i gang til efteråret, og som er støttet af Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje.

 

3. maj 2021