Vedtægter

DOF - Sandvig Folkeoplysning

Rettet 27. januar 2019 på ekstraordinær generalforsamling

 

Skolens navn er rettet – med DOF foranstillet  - 20. februar 2019

 

 

Vedtægter for foreningen

 

§1      Navn og hjemsted

          Foreningens navn er ”DOF - Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted ”

Foreningen er hjemmehørende i Sandvig/ Sydsjælland  .- Sandevej 3  – Sandvig -

          4735 Mern – Vordingborg kommune - CVR-nr.: 37074535

 

Foreningen er oprettet i et samarbejde med Forlaget Vestegnen med adresse - Nordvej 10 - Sandvig – 4735 Mern

 

§2      Formål

          Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende vok­senundervisning, fortælleaktiviteter, foredrag og debat inden for folkeoplys­ningslovens rammer for at styrke del­tagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

 

          Samt skabe et samlingssted med mulighed for socialt samvær for at voksne med            specielle udfordringer kan komme til orde og blive synlige ved at få mulighed for at            fortælle deres egen historie

.

§3      Medlemmer

          Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
          vedkende sig nærværende vedtægter

 

§4      Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i august måned

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

         

          Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 

          1. Valg af dirigent

          2. Årsberetning

          3. Fremlæggelse af revideret regnskab

          4. Fastsættelse af kontingent

          5. Godkendelse af budget

          6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og deltagerrepræsentant

          7. Valg af revisor

          8. Indkomne forslag

          9. Eventuelt

          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i                hænde inden udgangen af juni måned

 

          Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

§5      Ekstraordinær generalforsamling

          Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det        nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom.

         

          Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

§6      Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, og evt. en deltagerrepræsentant som vælges på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§7      Økonomi

          Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte registrerede revisor

         

          Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 

§8      Tegning og hæftelse

          Foreningen tegnes af formand og kasserer

 

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

         

          Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen                    tilhørende.

 

          Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§9      Vedtægtsændringer

          Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling                 stemmer herfor.

 

§10    Opløsning

          Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general-             forsamlinger stemmer herfor.

 

En evt. formue skal overføres til en tilsvarende almen nyttig forening efter generalforsamlingens beslutning

 

Således vedtaget og ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling

Den 27. januar 2019

 

referent: Lone Rytsel